De Reis 2018

 

Film fan De Reis2018 yn Nijlân:

Leuk om nochris te sjen: de film dy’t op 16 maart makke is troch Studio Smids, stiet no op YouTube:  http://www.youtube.com/watch?v=Cz3RhcQdFDk. It jout in prachtige yndruk fan ús ‘happening’ yn Nijlân.