Al het nieuws uit Nijland!

De laatste week van de vakantie was een gezellige week met al afsluitend hoogtepunt het timmerdorp. Vele bouwsels zijn gemaakt, splinters en schaafwonden zijn opgelopen, maar terugkijkend was het een groot succes. Automatisch ging timmerdorp over in het Kleintje Dorpsfeest. De Oranje Vereniging had samen met het Mandebestuur en de vele vrijwillgers het organisatorisch goed voor elkaar. Vanaf de optocht om half 9 tot de sluiting tegen 1 uur 's nachts liep het programma vloeiend en soms met de hitte leek het wel vloeibaar door. Fijn dat we met elkaar zo'n feest hebben kunnen vieren.

Voor de scholieren zit de vakantie er bijna op en timmerdorp staat als afsluiting voor de deur. Opgave en meer informatie over timmerdorp kan je vinden op: https://www.facebook.com/sportrecreatienijland/?locale=nl_NL

De zomer is wisselvallig en na de Bonnemapartij kon de vakantie echt beginnen. Zoals elke zomer wordt Dorpsbelangen gevraagd om met de gemeente contact op te nemen over het beheer van het openbaar groen. Veel voetpaden en straten zijn door de snelle groei van hagen en heggen een stuk smaller geworden. De gemeente reageerde dit jaar niet met "dat gaan we aanpakken". Nee, veel groen dat de openbare ruimte in bezit neemt is van eigen dorpsbewoners.

Voor veel mensen met kinderen in de schoolgaande leeftijd is het nog één week en dan is de zomervakantie begonnen. Veel mensen zullen in de zomervakantieweken even of wat langer uit het dorp zijn. De achterblijvers hebben daardoor een wat rustiger dorp dan anders. Als je op vakantie gaat, sluit je huis goed af en maak afspraken met de buren om e.a. in de gaten te houden. In een rustig dorp zullen vreemde situatie des te meer opvallen.

De afgelopen week is er veel gebeurd. Verdriet en vreugde volgen elkaar op. Van de leuke dingen is het effect dat er woensdag 12 juli een uitverkoop van producten is van Romke's Rijdende winkel op de Hege Wier. Zie de agenda.

Tijdens de bestuursvergadering van 3 juli 2023 heeft Karel Lever de voorzittershamer symbolisch overgedragen aan Bert Tolsma, de nieuwe voorzitter. Janny Tromp wordt de nieuwe penningmeester. Karel blijft nog wel lid van het algemeen bestuur van Dorpsbelang. Op 3 juli is het met het sociaal collectief de opbrengst besproken opgehaald onder andere tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang, over gezond ouder worden. Voor nieuwe inwoners lijkt het soms moeilijk om de weg te vinden in Nijland, ondanks dat veel mensen actief nieuwkomers bezoeken.

Tijdens de ledenvergadering kwam er een vraag over de Skieppeleane, dat de betonblokken naast de weg aan het wegzakken zijn en dat er een risico is dat fietsers die uitwijken voor achteropkomend of tegemoetkomend verkeer in de opening tussen het teer en beton terecht konden komen. Onze dorpencoördinator heeft dit overlegd met de afdeling wegenonderhoud en zij geven aan dat het opgepakt is en dat er ter zijner tijd meer informatie komt over de uitvoering. Tot die tijd als fietsers even uitkijken dat je niet in de "geul" terecht komt.

Van 14 tot 16 juni is de Tsjerkegreft weer afgesloten voor alle verkeer. Vorige week was het verzoek voor doorgaand en zwaar verkeer om Nijland te mijden en er ver omheen te rijden. Deze week is het bittere noodzaak.

Het sociaal leven in Nijland is in volle gang, het voetbalweekend is amper achter de rug of de volleybal competitie op de Jister komt er aan. (zie de agenda en de flyer in de brievenbus).

Nijland ligt aan meerdere doorgaande wegen. De A7 brengt ons snel de wereld in en ook de wereld in ons dorp en de dorpen om ons heen. Veel verkeer komt via Nijland binnen. Dit leidt vaak tot veel overlast. Dorpsbelang bespreekt dit vaak met de gemeente en er wordt regelmatig weer iets uitgeprobeerd. Het grootste probleem is de gedragsbeïnvloeding van de bestuurder van een voertuig. Uit de raadsstukken van juli 2023 komt een rapport ter sprake over de verkeersveiligheid.

Na lang wachten is er een volgende stap genomen in het ontwikkelen van woningbouw in Nijland. De eigenaar van het weiland tussen Hege Wier en de woningen aan De Feart, dus Foar de Feart, heeft met ontwikkelaars en bouwers een haalbaar plan ontwikkeld en gaan dit op korte termijn presenteren aan de gemeente SWF. Daarna worden de plannen gepresenteerd aan Nijland. De wensen van ons als dorp zijn meegenomen. Er zal worden gebouwd voor starters en enige woningen in het luxe segment en toekomstbestendig wonen waarbij een combinatie ontstaat van "hofjes van vroeger met de gemakken van nu".