Ledenvergadering Dorpsbelang

Sinds onze vorige vergadering zijn er een aantal zaken die de aandacht vragen. Als Dorpsbelangen delen we wat er leeft en halen we op wat het dorp belangrijk vindt.

 

       UITNODIGING LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJLAND

 

 

 

Datum:       Donderdag 7 april 2022

 

 Aanvang:  20.00 uur in M.F.C. De Mande

 

Agenda:

 

1.       Opening

 

2.       Nijlanner doarpsliet: couplet 1 en 2

 

3.       Mededelingen

 

4.       Notulen ledenvergadering 9 september 2021

 

5.       Jaarverslag  2021 secretaris

 

6.       Jaarverslag 2021 penningmeester

 

7.       Verslag kascommissie. Commissieleden zijn : Hans Eppinga en Johannes Breeuwsma

 

8.       Benoeming nieuw kascommissielid

 

9.       Samenstelling bestuur en werkwijze.

 

Aftredend en niet herkiesbaar: Reinder Stolte en Mariët Lenes

 

10.    Rondvraag

 

11.    Pauze

 

12.    Project woningbouw Nijland

 

13.    Sluiting

 

 

 

 U bent van harte welkom en uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd!  

 

 

 

Namens het bestuur,

 

 

 

Karel Lever          :Voorzitter

 

Mariët Lenes         : Secretaris

 

Bert Tolsma          : Penningmeester

 

Arjen Bakker         : Algemeen lid

 

 dorpsbelangnijland@gmail.com