Uitslag de buurtmeter

 

1. Sociale samenhang en verenigingsleven
De inwoners kennen elkaar: mee eens

Er is contact tussen de inwoners: mee eens

Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: mee eens

Weinig inwoners leven in isolement: helemaal mee eens

Inwoners kunnen elkaar aanspreken op (ongewenst) gedrag: neutraal

Inwoners werken samen om activiteiten te organiseren: helemaal mee eens

Nieuwkomers zijn actief in het dorps-/buurtleven: mee eens

Inwoners werken samen om een gemeenschappelijke agenda en/of visie op te stellen:

helemaal mee eens


Inwoners werken samen om zorg onderling te organiseren: niet mee eens

Er zijn voldoende wijkgerichte activiteiten in verenigingsverband: helemaal mee eens

Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar voor de verenigingen op incidentele basis:

helemaal mee eens


Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar voor de verenigingen op bestuurlijk niveau:

neutraal

Wilt u uw antwoord toelichten?

Het elkaar kennen is wel minder dan voorheen. De trend is dat dat minder belangrik wordt/is.
Zorg: Burenhulp wel, boodschappen voor elkaar doen wel, maar echte zorg niet. We helpen elkaar maar
het is niet echt georganiseerd.
Zoeken van bestuursleden gaat moeilijker; het lukt nog wel, soms blijven bestuursleden langer zitten. Er
zijn ook een aantal vacatures.


2. Leefbaarheid en veiligheid
In het dorp/de buurt:


is geen verkrotting: mee eens

 


is geen vandalisme: niet mee eens

is geen a-sociale bewoning: niet mee eens

is geen overlast: niet mee eens

voelen de inwoners zich veilig: neutraal

Wilt u uw antwoord toelichten?

Er is enige a-sociale bewoning.
Er is met 'enige golfbewegingen' sprake van overlast.
Er is sprake van regelmatige inbraken.


3. Wonen en woonomgeving
Er is een goede verhouding tussen koop en huur: mee eens

Er zijn voldoende betaalbare huurwoningen voor jongeren/starters: niet mee eens

Er zijn voldoende betaalbare koopwoningen voor jongeren/starters: niet mee eens

Er zijn voldoende huurwoningen voor gezinnen.: niet mee eens

Er zijn voldoende koopwoningen voor gezinnen: mee eens

Er zijn voldoende betaalbare huurwoningen voor senioren: helemaal mee eens

Er zijn voldoende betaalbare koopwoningen voor senioren

 : mee eens


Er is voldoende openbaar groen aanwezig: helemaal mee eens

In onze woonomgeving wonen vooral forenzen: helemaal mee eens

Alleen antwoorden indien van toepassing:

Door wie worden de huurwoningen, die te koop aangeboden worden, gekocht?

In eerste instantie zijn er een aantal huurders die hun woning hebben gekocht. Tegenwoordig worden de
vrijkomende huurwoningen vooral aan anderen verkocht.

Heeft de verkoop van huurwoningen effect op het dorp/de buurt?

Niet in positieve en niet in negatieve zin.

Zo ja, wat is het effect?

 

geen.

Wilt u uw antwoord toelichten?

In de huidige hypotheek markt is het lastig voor starters om een woning te kopen. De starterswoningen in
Nijlân zijn vrij prijzig.

4. Toegankelijkheid en veiligheid
Toegankelijkheid
Voorzieningen in het dorp/de buurt zijn goed toegankelijk voor mindervaliden en

kinderwagens: mee eens


De openbare ruimte (stoepen, fiets- en wandelpadene.d.) is goed toegankelijk voor

mindervaliden en kinderwagens: mee eens
Digitale snelweg


In het dorp/de buurt beschikken we over een internetverbinding met voldoende snelheid en

capaciteit: neutraal

Veiligheid en verkeer
Inwoners voelen zich in het dorp/de buurt veilig in het verkeer: neutraal

Bereikbaarheid


Vervolgonderwijs is voor de jeugd goed bereikbaar per openbaar vervoer: neutraal

Zorgvoorzieningen in en buiten het dorp/de buurt zijn goed bereikbaar per openbaar vervoer:

neutraal

Wilt u uw antwoord toelichten?

Digitale snelweg is niet up to date: it kin better!
Er wordt hard gereden bijv op de kruising bij het cafe. Door de verandering in de wegen structuur bij Sneek,
is er meer doorgaand verkeer van Bolsward naar Sneek vv dat door Nijlân rijdt.


5. Recreatie/toerisme en werkgelegenheid
Recreatie/toerisme is voor het dorp/de buurt een last/lust, want ...

het is een lust.

Werkgelegenheid is voor het dorp/de buurt een last/lust, want …

landbouw verkeer door het dorp is soms lastig, maar de bedrijvigheid is goed voor het dorp.

6. Duurzaamheid
Het dorp/de buurt:

 


werkt samen aan energiebesparing: helemaal niet mee eens

werkt samen aan energie opwekking: helemaal niet mee eens

Hoe maak je je dorp/de buurt toekomstbestendig?

Er zijn voorzichtige initiatieven, maar het leeft nog niet echt om het thema duurzaamheid samen op te
pakken.

7. Algemeen
Wat zijn de 3 sterke punten van het dorp/de buurt (fysiek en sociaal)?

Actief verenigings leven.
De ligging aan de A7 en op korte afstand tussen Bolsward en Sneek met veel voorzieningen.
Saamhorigheid, omzien naar elkaar.


Wat zijn de 3 zwakke punten van het dorp/de buurt (fysiek en sociaal)?

Sluipverkeer door het dorp icm de verkeersstructuur van de doorgaande weg en de situatie bij Sneek.
Teveel/ te weinig openbare verlichting. LED verlichting is tzt gewenst.

Vindt u dat het dorp/de buurt er het afgelopen jaar op vooruit of achteruit is gegaan?

gelijk gebleven

Wat zijn hiervoor de redenen?

nvt

Welke partijen waren hierbij betrokken?

nvt

Wilt u wat in het dorp/de buurt veranderen?

Snelheids controles in 'de spits' op de Ingenawei en Tramstrjitte.

Zo ja,

-wie denkt u hierbij nodig te hebben?
politie

8. Overig
Wilt u nog iets anders kwijt dat nog niet is besproken in deze vragenlijst?

goed initiatief. Je wordt even gedwongen er goed bij stil te staan.
Jongeren onder de 25 jaar, ondernemers, 75+, agrariërs zijn in de deelnemersgroep gemist.
Groep te klein: volgende keer mensen gericht vragen deel te nemen.